avloppsanläggningar

Bättre miljöskydd med högre krav på avloppsanläggningar

Bättre miljöskydd med högre krav på avloppsanläggningar

I Sverige finns det lagar och regler som gör att miljön skyddas från olika håll och ett område är avloppsanläggningar. Eftersom bra avloppsanläggningar ser till så att inte skitigt vatten släpps ut i marken så är det mycket viktigt att de regler som finns följs

Om man har ett enskilt avlopp så är det man själv som fastighetsägare som är skyldig att se till att man har en godkänd avloppsanläggning. Men här är också kommunen en viktig del eftersom det är den instans som ska se till att hjälpa fastighetsägarna så att man får ett godkänt avlopp. Man kan som fastighetsägare vända sig till sin kommun med frågor och kommer då få den information som behövs för att installera en avloppsanläggning som passar på tomten.

En avloppsanläggning ser numera mycket annorlunda ut mot hur de såg ut förr i tiden när man inte hade miljön i beaktande som man nu har. Då såg ett avlopp ut på det sättet att vattnet i princip gick direkt ut i naturen. Man hade en slamavskiljare och sedan gick vattnet ut genom ett rör och filtrerades naturligt i marken. 

 

 

Kraven som ska uppfyllas

När en ny avloppsanläggning ska upprättas så ska man ta hänsyn till både miljö och människor i närområdet så att inte någon berörs av den nya anläggningen. Det är viktigt att se till att avloppsanläggningen har korrekt avstånd till dricksvattenbrunnar och att vattnet renas ordentligt innan det släpps ut i naturen.

En metod som vanligtvis används nuförtiden är att man renar vattnet med ett litet reningsverk. Med reningsverket så filtreras vattnet innan det släpps ut i marken istället för att låta marken filtrera vattnet. Med den gamla varianten så kunde det lätt släppas ut kemikalier som kunde spridas vidare i marken och till närliggande sjöar. Nu är miljön och människors hälsa bättre skyddad.