Minireningsverk

Ta ansvar för miljön med minireningsverk

Ta ansvar för miljön med minireningsverk

editorial

De första kommunala reningsverken byggdes redan på 1930-talet. Dagens reningsverk i svenska tätorter får anses vara mycket effektiva. Reningsgraden för kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen, beräknat som BOD, är mycket hög eller drygt 99,5 procent. I glesbygd och speciellt i känsliga skärgårdsområden finns däremot ett stort antal så kallade enskilda avlopp som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Ur miljösynpunkt är detta ett stort problem. Närsalter, som kväve och fosfor, släpps ut i vattendrag, vilket leder till övergödning. Syreförbrukande ämnen hamnar till slut i haven och kan leda till syrebrist och döda havsbottnar.

De system som funnits för enskilda avlopp är installation av trekammarbrunnar i kombination med infiltrationsbädd. Trekammarbrunnen avskiljer större partiklar och ett slam bildas. Brunnar töms regelbundet med slamsugarbil. Från trekammarbrunn leds avloppet till infiltrationsbädd eller stenkista. En infiltrationsbädd har relativt kort livslängd och sätter inte sällan igen. Reningsgraden kan också vara osäker och försämras definitivt över tiden.

 

Minireningsverk

 

Modern avloppsrening med minireningsverk

Ett minireningsverk har en slamavskiljare som ett första steg i processen. Därefter tillsätts kemikalier för att främst fälla fosfor. Beroende på vilken kemikalie som används kan också en del av kvävet bindas tillsammans med fosforn. Reduktionen av syreförbrukande ämnen sker genom att bakterier tillsätts. Genom luftslangar tillsätts luft för att säkerställa att bakteriefloran får tillräckligt med syre. Processen ger ett resultat med reduktion av fosfor och kväve på mer än 90 procent. Reduktionen av kväve ligger på 30 till 50 procent. Ett minireningsverk avger ingen lukt eller otrevliga odörer. 

Den som har fritidshus eller bostadshus i glesbygd gör klokt i att kolla funktionen hos ett minireningsverk. Leverantören gör en inspektion kostnadsfritt för att kartlägga förutsättningen för att installera ett minireningsverk. Serviceavtal kan tecknas med årlig uppföljning av att reningsverket fungerar enligt plan. Om problem uppstår finns service med en inställelsetid inom tjugofyra timmar. Det går att få minireningsverk i olika storlekar.